Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές και ξεκάθαρο. Δεδομένου πως στα κτίρια οφείλεται το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε., ενώ παράγουν το 1/3 των εκπομπών, η λύση-μόνοδρομος είναι η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του πακέτου Fit-for-55 για τη μείωση των εκπομπών κατά 55% (έναντι των επιπέδων του 1990) ως το 2030, η Επιτροπή στοχεύει με τη νέα πρόταση Οδηγίας (Energy Performance of Buildings Directive) στην ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων ακινήτων ως το τέλος της δεκαετίας, την εδραίωση κοινών ελάχιστων στάνταρ ενεργειακής απόδοσης, την εναρμόνιση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τη θέσπιση ενός κοινού διαβατηρίου ανακαίνισης. Με αυτήν τη στρατηγική, ως σκοπός τίθεται η δραματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια κατά 60% ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2015 και η ηλεκτροδότησή τους να γίνεται κατά 40% από ΑΠΕ.

Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15% του κτιριακού αποθέματος κάθε κράτους μέλους με τη χειρότερη απόδοση από τον βαθμό G του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε τουλάχιστον τον Βαθμό F έως το 2027 για μη οικιστικά κτίρια και 2030 για κτίρια κατοικιών.
Τα Εθνικά Σχέδια Ανακαίνισης Κτιρίων θα ενσωματωθούν πλήρως στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν οδικούς χάρτες για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη, το αργότερο έως το 2040, μαζί με μια πορεία για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η ευρωπαϊκή πρόταση εισάγει ένα «διαβατήριο ανακαίνισης» κτιρίου – ένα εργαλείο που διευκολύνει τους ιδιοκτήτες στον προγραμματισμό τους για μια σταδιακή ανακαίνιση προς το επίπεδο μηδενικών εκπομπών. Η πρόταση ορίζει τα «πρότυπα χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων» ως μηχανισμό για την παροχή κινήτρων στους δανειστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τους.

Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου εγχειρήματος, διατίθενται 61 δισ. ευρώ από το Recovery and Resilience Facility. Παράλληλα, το Climate Social Fund, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα της επέκτασης του ETS (σύστημα εμπορίας ρύπων) στον τομέα των κτιρίων και των οδικών μεταφορών, θα παράσχει 72 δισ. ευρώ μεταξύ του 2025-2032 για την οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων καταναλωτών που θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα από το κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Τα κονδύλια αυτά θα συμπληρωθούν από άλλα 72 δισ. από εθνικούς πόρους.