Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκώς αυξανομένη τάση στην κατασκευή κτιρίων εφαρμόζοντας ποικίλα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης αειφορίας με το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) να κατέχει περίοπτη θέση. Πρόκειται για μέθοδο εκτίμησης και κατάταξης των κτιρίων βάσει προκαθορισμένων περιβαλλοντικών κριτηρίων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την ακρίβεια, μια σειρά παραγόντων όπως η διαδικασία ενσωμάτωσης, η θέση του ακινήτου και τα μεταφορικά μέσα, η αειφόρος χωροθέτηση, η ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων, η ενέργεια και η ατμόσφαιρα, τα υλικά και οι φυσικοί πόροι, η ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, η καινοτομία και οι προτεραιότητες βάσει της γεωγραφικής περιοχής του έργου διαμορφώνουν την βαθμολογία του κτιρίου.

Ειδικά στην κατηγορία των υλικών και φυσικών πόρων υπεισέρχεται η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration-EPD), συνεισφέροντας με μονάδες τόσο για την ύπαρξη της πιστοποίησης όσο και για τη βελτιστοποιημένη έκδοσή της. Το EPD βασίζεται στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής του προϊόντος λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια πρώτης ύλης, τη μεταφορά και μεταποίησή της, σε συνδυασμό με τις καταναλώσεις ενέργειας, νερού, καυσίμων που απαιτήθηκαν, τη συσκευασία καθώς και το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος. Συνεπώς, η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επαλήθευσης προσφέροντας διαφανείς πληροφορίες του προϊοντικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος αντικατοπτρίζοντας την παραγωγική διαδικασία μέσω της οποίας παράχθηκε το προϊόν, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του έργου.
Συνοψίζοντας, η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος καθιερώνεται σταδιακά ως κρίσιμη παράμετρος για την επιλογή προϊόντων στα σύγχρονα κατασκευαστικά έργα και κατεξοχήν στα έργα πιστοποιημένα κατά LEED.

Η Ελένη Δικαίου είναι Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ, PMP και εργάζεται ως Energy Efficiency Consultant στο Τμήμα Μεγάλων Έργων της Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ. Έχει ασχοληθεί με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων, τη διαχείριση έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων και τη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων.